สร้างเว็บด้วย Django ตอนที่ 1

บทความนี้ตั้งใจจะเขียนมานานแล้วครับ แต่ฝีมือยังไม่คล่องพอเลยไม่มีโอกาสได้เขียนซักที เอาจริงๆตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้คล่องอะไรขนาดนั้น แต่ว่าอยากเอามาเขียนไว้เผื่อซักวันลืมอะไรไปจะได้เอามาอ่านเองครับ

ภาพจาก Django Community | Django
“django ตัว d ไม่ออกเสียง” ภาพโดย Scott Lobdell
  1. จากนั้นให้เราสร้างโปรเจคขึ้นมาใช้คำสั่ง django-admin startproject <ชื่อโปรเจค>
ในกรอบดำๆคือไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ project ครับ
<h1>This is homepage</h1> เมื่อแสดงผลออกมาจะหน้าตาอย่างนี้
หลังจากรันคำสั่ง
หน้าโฮมเพจ

ปกติแล้วเรามักจะไม่นิยมเขียน view ในไฟล์ urls.py ครับแต่จะเขียนแยกอีกไฟล์นึง ชื่อ views.py แล้วค่อย import มาใช้

ผมอัพลง github ไว้อยู่นะครับเผื่ออยากเห็นโค้ด

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบันแห่งหนึ่งใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมิ มีทางรถไฟตัดผ่าน

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store