Motivation

สมมติว่ามีบอล 4 สี

Solidity

โครงสร้าง Smart Contract

 1. Partnership เป็น Contract กลางที่ทำหน้าที่แบ่งเงินของแต่ละคนออกตามสัดส่วนหุ้นที่แต่ละคนมี
 2. ShareToken เป็น Contract ของ Token ที่เอาไว้ represent หุ้นที่แต่ละคนถือไว้

Code

 1. ShareToken


ปกหนังสือ Upheaval (ภาพจาก สนพ. ยิปซี)


 • ส่วนแรกก็จะเป็นบทที่เกริ่นถึงความเป็นมา และอดีตของความเป็นทุนนิยม วิวัฒนาการคร่าวๆของระบบทุนนิยม
 • ส่วนที่สองจะเล่าถึงประเทศในเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และถูกทั่วโลกยกเป็นเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ โดยก็มีการเล่าไปถึงเบื้องหลังว่าปัจจัยอะไรทำให้เกิดความสำเร็จในประเทศเหล่านี้ได้ (และเป็นไปได้หรือเปล่าที่ประเทศไทยจะลองเลียนแบบดูบ้าง ?)
 • ส่วนที่สามเป็นการหันกลับมามองประเทศของเราเอง ว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ประเทศเราเป็นประเทศของเราในทุกวันนี้ อะไรเป็นจุดที่ทำให้เราติดหล่ม อะไรเป็นเหตุผลที่เราพัฒนาอย่างรวดเร็วช่วงแรกๆ รวมไปถึงเล่าเรื่องวิกฤติการณ์อย่างต้มยำกุ้ง
 • ส่วนสุดท้ายของหนังสือเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ครับ คือลองมองออกไปในอนาคตว่าโลกเศรษฐกิจในอนาคตควรจะเป็น หรือน่าจะเป็นอย่างไร ตามชื่อของหนังสือว่าเศรษฐกิจในอนาคตจะประกอบไปด้วยสี 3 สี คือสีเขียว แสดงถึงธุรกิจที่รักษ์โลกมากขึ้น สีเทา แสดงถึงสังคมโลกที่เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสีทอง แสดงถึงฉันทามติใหม่ๆที่เราในฐานะมนุษย์ต้องร่วมมือกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้โลกหมุนต่อไป
ปกหนังสือเศรษฐกิจสามสี ภาพจาก goodreads.com


เทคโนโลยีที่ใช้

ภาพโลโก้ React จาก official documentation


ภาพปกหนังสือ A Little History of Religion

การเชื่อมต่อของ Blockchain (https://steemit.com/spanish/@gabystories/el-mundo-de-la-cadena-de-bloques)


TL:DR

 • หนังสือแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ
 • จะเป็นส่วนของการประเมินหุ้นในเชิงคุณภาพ และเชิงคำนวณ
 • บัฟเฟตส์ใช้วิธีเลือกหุ้นโดยได้รับแนวคิดผสมผสานทั้งจากอาจารย์ของเค้า (เบนจามิน เกรแฮม) และผู้เชี่ยวชาญการลงทุนท่านอื่นๆเช่น ชาร์ล มังเกอร์ รวมไปทั้งผสมผสานจากประสบการณ์ที่ตนเองพบเจอ
 • การประเมินหุ้นแบบบัฟเฟตส์จะประเมินโดยถือว่าเราเป็นผู้ไปร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
 • และอื่นๆ อ่านสนุกมากครับ ควรซื้อมาอ่าน!

เนื้อหาในหนังสือ


หนังสือเศรษฐศาสตร์ความจน


เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

 1. RTMP — Real time messaging protocol

Nonthakon Jitchiranant

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบันแห่งหนึ่งใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมิ มีทางรถไฟตัดผ่าน

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store